Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky e-shopu

SONS, Středisko výcviku vodících psů, se sídlem Klikatá 613/2A, 158 00 Praha-Jinonice, IČ 638 34 065, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 38166, pobočný spolek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 653 99 447, je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na vedoucí střediska:

Ing. Lenka Kreidlová, email: kreidlova@sons.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

  • identifikační údaje – jméno, příjmení
  • kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa
  • popisné údaje – dodací adresa

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Osobní údaje zpracováváme:

  • za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • za účelem splnění zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
  • za účelem ochrany našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce a v některých případech účetní firma a IT podpora jako zpracovatelé.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání záruční doby zboží. Doba archivace účetních dokladů se řídí lhůtami stanovenými zákonem č.563/1991Sb., o účetnictví.

Jaká jsou práva zákazníka?

Zákazník je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Zákazník je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

Zákazník je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost organizace osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018